Lions Clubs International
Heart of Slovakia Lions Club

Novinky

O nás

Vízia: Byť svetový líder v komunite a humanitárnej službe.

Poslanie: Umožniť dobrovoľníkom slúžiť svojim komunitám, plniť humanitárne potreby, podporovať mier a podporovať medzinárodné porozumenie prostredníctvom klubov Lions.

Etický kódex: Činorodou snahou dokazovať presvedčenie o dôstojnosti svojho poslania, aby som si zaslúžil uznanie za to, čo som vykonal. Hľadať úspech alebo žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom patrí, avšak nie za cenu straty úcty k sebe samému, prípadne hľadaním výhod, ktoré mi neprislúchajú. Myslieť na to, že budovaním vlastnej existencie nie je potrebné zničiť existenciu toho druhého, byť lojálnym k ostatným a úprimným voči sebe. Pri vzniku pochýb o čistote a spravodlivosti svojho postoja alebo správania sa k svojím blížnym, hľadať pôvod pochýb predovšetkým v sebe samom. Priateľstvo považovať za cieľ a nie za účel, ktorý svätí prostriedky. Pochopiť, že práve priateľstvo sa nemeria službou jedného voči druhému. Skutočné priateľstvo neočakáva nič - avšak každú službu akceptuje v tom duchu, v ktorom bola poskytnutá. Vždy si byť vedomý svojich povinností voči svojmu národu, krajine a svojmu mestu. Svojim postojom, slovom a činmi im prejavovať neochvejnú vernosť a venovať im všetky svoje schopnosti a možnosti. Svojim blížnym pomáhať, nešťastných utešiť a povzbudiť, slabých podporiť a svojim majetkom obdariť tých, ktorí sú v núdzi. Menej kritizovať - často chváliť. Budovať - nie ničiť.

História: Medzinárodné združenie Lions klubov vzniklo ako myšlienka biznismena Melvina Jonesa z Chicaga. Bol presvedčený, že lokálne business kluby by mali rozšíriť svoje aktivity z čisto profesionálneho záujmu na širšiu oblasť – zlepšenie komunity v ktorej žijú a postupne do celého sveta. Jonesov klub postupne kontaktoval ostatné kluby v USA a 7.6. 1917 v Chicagu sa konala ustanovujúca schôdza, na ktorej vzniklo „Združenie Lions klubov“. Meno vzniklo z názvu jedného zo zakladajúcich klubov. Dnes má lionské hnutie svoje hlavné sídlo tiež v Chicagu. Ako jediná nevládna organizácia je Lions Clubs International (LCI) členom OSN - na založení sa podieľal. V 208 krajinách a geografických miestach po celom svete je v 46 000 kluboch viac ako 1,35 milióna členov. LCI = dobre fungujúca organizácia so stálymi víziami, jasným poslaním a dlhodobo pyšnou históriou. Lionské kluby sa stali prísne výberovou organizáciou do ktorej sú prijímaní ľudia najvyšších morálnych kvalít. Prvý lionský klub bol založený v bývalom Československu v roku 1990. v roku 1992 boli kluby v bývalom Československu zastrešené Districtom číslo 122. Súčasťou Districtu 122 je aj Lions Club Kremnica. Bol založený 1. 5. 2004, počet zakladajúcich členov bol 22. Dôležitú úlohu pri zakladaní Lions Clubu Kremnica a rozbehnuti jeho činnosti zohral Lions Club Bratislava Pressburg (Peter Líška, Ján Dudáš) a Lions Club Wernigerode.

Aktivity

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici
Pravidelne každoročne zabezpečujeme Mikulášske balíčky ( 100-120ks ) a prepravu žiakov na Zimné športové hry na Skalke. Zrealizovali sme projekty: Detské ihrisko "Karibik" | 4979,- €, zakúpili sme podsvietený guličkový suchý bazén pre deti VARIANTU "C" dovybavenie miestnosti "Snozelen" | 2140,- €

Domov sociálnych služieb Doména v Žiari nad Hronom
Zabezpečujeme Mikulášske balíčky ( 15-20ks ), zrealizovali sme rekonštrukciu vnútorných priestorov zariadenia. | 1000,- €

St. Cyril and Method Hospital, III. Phase in Mukuyu-ini in Kenya
Zúčastnili sme sa otvorenia III. etapy malej nemocničky v Mukuyu-ini v Keni. Tento projekt Dištriktu Českej republiky a Slovenskej republiky sme podporili materiálnym a vecným plnením pre kenských obyvateľov a deti. | 1000,- €

Predaj vianočného punču
Každý rok počas vianočných trhov na námestí Š.Moysesa v Žiari nad Hronom alebo na parkovisku HM Tesco v Žiari nad Hronom varíme punč, predávame chlieb s masťou a cibuľou, klubové mince a výrobky z DSS Doména.

Splav Kremnických Levov
Každoročne v júli organizujeme športovú akciu pre členov a sympatizantov lionských klubov, splav rieky Hron ( štart v Jalnej a cieľ na Revištskom Podzámčí ). Počas akcie absolvujeme výstup na Šašovský a Revištský hrad.

DOM SVÄTEJ ALŽBETY krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov
Počas charitatívneho večera SÁJANIE ( 16. januára 2014, Cikkerova sieň, Radnica BB ) sme podporili deti v krízovom centre. Zástupcovia Krízového strediska Dom sv. Alžbety pre deti zakúpili školské pomôcky. | 100,- €

Podporujeme OZ PONS Banská Bystrica
Časťou výťažku z vianočného punču prispievame na Detský Denný Letný Integračný Tábor, ktorý organizuje občianske združenie PONS. Za roky 2017, 2018 a 2019 sme prispeli sumou | 2200,- €

Podporujeme verejnú zbierku Biela Pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Každoročne od roku 2015 podporujeme verejnú zbierku | 750,- €

Podporujeme Medzinárodnú nadáciu Lions Clubs International (LCIF)
Členovia klubu (MJF Vlasta Čamajová, MJF Bohumír Krátky) sú členmi spoločenstva zakladateľa LCI Melvin Jones | 2100,- €

Partneri

ĎAKUJEME všetkým sponzorom, partnerom, sympatizantom a každému kto nám pomohol pomáhať a napĺňať motto

Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia Lions Club Heart of Slovakia redcon.sk Simply Skin kozmetický salón eruption.sk

Kontakty

Lions Club Heart of Slovakia

Adresa sídla: EÚ-SK, 965 01 Žiar nad Hronom, Záhradná 14
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub.)
Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná čin. (SK NACE): 94992

IČO: 37 948 423
Club Number Lions Clubs International ( Oak Brook ): 4300-78478
Registrované MV SR (9.10.2003) pod číslom VVS/1-900/90-22490

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., BIC ( SWIFT ) kód: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK67 8330 0000 0020 0057 4417 - sponzori, darcovia
IBAN: SK33 8330 0000 0025 0057 4333 - členské , prevádzka


Zostante v spojení s Lions Club Heart of Slovakia

Členovia klubu

Lions Club Heart of Slovakia

Ján LÍŚKA
1946315

Lions Club Heart of Slovakia

Bohumír KRÁTKY
1946329

Lions Club Heart of Slovakia

Matúš MAGDOLÉN
2435445

Lions Club Heart of Slovakia

Eva TRICKOVÁ
2481211

Lions Club Heart of Slovakia

Dušan PAVLÍK
4315935

Lions Club Heart of Slovakia

Vanda LABODOVÁ
4710404

Lions Club Heart of Slovakia

Vlasta ČAMAJOVÁ
1946316

Lions Club Heart of Slovakia

Vladimír KRAJČOVIC
2435446

Lions Club Heart of Slovakia

Ján LÍŠKA
4124330

Lions Club Heart of Slovakia

Jana ŽILAVÁ-PONIČANOVÁ
4147716

Lions Club Heart of Slovakia

Katarína Švajdová
5327928

Vedenie klubu
aktuálne funkčné obdobie od 1. 7. do 30. 6.

Ján Líška
Club President
jan.liska@lcheart.org

Vlasta Čamajová
Club Secretary
vlasta.camajova@lcheart.org

Bohumír Krátky
Club Treasurer
bohumir.kratky@lcheart.org